teksi --- タクシー

タクシー

例文

  • タクシーに乗りたいのです。
    • Saya nak naik teksi.
    • サヤ ナッ ナイッ テクシ.

関連